Old wagon wheel, Middleton Incline
Wagon wheel, Middleton incline